← Zpět na úvodní stranu

Pravidla soutěže „Nexen Tire – soutěž o VIP vstupy na Slavii, podepsané dresy a další odměny.“I.

Obecná ustanovení

 1. Název soutěže: „Nexen Tire – soutěž o VIP vstupy na Slavii, podepsané dresy a další odměny.“ (dále jen „soutěž“)
 2. Pořadatel soutěže: Nexen Tire Europe s.r.o., Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, Průmyslová 1000, 438 01 Bitozeves, IČ: 03614131 (dále jen „ Pořadatel “).
 3. Organizátor soutěže: Insighters s.r.o., Přístavní 1187/49, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČO: 27621081, (dále jen „ Organizátor “).
 4. Termín a místo soutěže: soutěž probíhá v termínu od 15. 3. 2024 do 31. 5. 2024 (včetně) na území České republiky.
 5. Informace o soutěži: Soutěž bude zveřejněna na oficiální webové stránce Pořadatele http://www.nexentire.com/cz/. Pravidla soutěže budou k dispozici na korespondenční adrese Organizátora a na oficiální webové stránce Pořadatele http://www.nexentire.com/cz/. Předmětem soutěže je 4x VIP vstupenka na zápas SK Slavia Praha (2+2 vstupenky), 1x sada (4ks) pneumatik Nexen do 18“ dle výběru, 5x originální dres SK Slavia Praha s možností podpisu zvolených hráčů.
 6. Podmínky soutěže: Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší osmnácti let (rozhodným dnem je 31. 5. 2024) s adresou pro doručování na území České republiky (dále „ Soutěžící“ nebo „ Účastník soutěže “).
 7. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, nebo osoby podílející se na přípravě, organizaci nebo provozu celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.


II.

Průběh soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje úplná pravidla soutěže a splní podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
 2. Účastníkem soutěže se stane každý Soutěžící, který v období průběhu Soutěže zakoupí u autorizovaného prodejce působícího na území České republiky min. 2ks pneumatik (dále jen „Soutěžní produkt“ ), zaregistruje se na soutěžním webu, vyplní kontaktní údaje a nahraje doklad o koupi Soutěžního produktu (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek musí být čitelný a musí obsahovat následující informace: datum nákupu, jméno obchodníka a typ zboží (typ pneumatiky Nexen Tire).
 3. Soutěžním produktem se rozumí 2 kusy letních nebo celoročních pneumatik Nexen Tire
 4. Vítězné Příspěvky bude z došlých Příspěvků splňujících podmínky soutěže vybírat nezávislá soutěžní komise složená ze zástupců Organizátora. Komise v týdnu následujícím po skončení Soutěže vybere na základě svého uvážení vítězný Příspěvek pro každou ze soutěžních cen.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže obsahově nevhodné Příspěvky, které svým obsahem nesplňují podmínky soutěže. Tyto Příspěvky nebudou zařazeny do soutěže, tj. soutěžní komise je při rozhodování nebude brát v úvahu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vhodnosti zaslaných Příspěvků bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění.


III.

Výhry

Výhry v soutěži:

4x VIP vstupenka na ligové utkání SK Slavia Praha,*

1x sada (4ks) pneumatik Nexen Tire dle výběru,**

5x podepsaný dres SK Slavia Praha.***

 

*2+2 lístky na zápas určený organizátorem
**do velikosti 18”
***s možností podpisu zvolených hráčů

 

Celkový počet výher: 10 kusů.

Oznámení vítězům proběhne v týdnu následujícím po ukončení Soutěže zasláním informací na e-mailovou adresu Soutěžícího.IV.

Upřesnění pravidel výhry

 1. 1. Organizátor vkládá do soutěže 10 produktů. Do soutěže je možné se nominovat do 31. 5. 2024. Organizátor vyrozumí Výherce v týdnu následujícím po ukončení Soutěže, a to zasláním oznámení o výhře na e-mail Soutěžícího.
 2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 3. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru u Organizátora reklamovat, nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry ve smyslu občanského zákoníku.
 4. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.
 5. Výherce je povinen převzít svou výhru na základě výzvy o doručení doporučené zásilky. V případě, že výherce výhru takto neuplatní, ztrácí na tuto výhru nárok.
 6. Výherce musí Organizátorovi soutěže nejdéle do sedmi dnů od oznámení výhry oznámit odpovědí na zaslaný e-mail adresu, kam Organizátor zašle výhru. Tato adresa musí být na území České republiky. V případě nesplnění těchto podmínek si Organizátor vyhrazuje právo výhru nevydat.


V.

Doplňková pravidla soutěže

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účastí v soutěži uděluje Soutěžící souhlas se zařazením všech poskytnutých osobních údajů Soutěžícího v rámci této soutěže (dále jen „ Údaje “) do databáze společnosti Nexen Tire Europe s.r.o., Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, Průmyslová 1000, 438 01 Bitozeves, IČ: 03614131 (dále jen „ Pořadatel “); jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „ Společnost “), a s jejich následným zpracováním, pro účely vyhodnocení soutěže a dále k obchodním, reklamním a marketingovým účelům Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do písemného odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
 3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s občanským zákoníkem bezplatně jméno, příjmení a město (v podobě např. Jan Novák, Praha 2) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a d jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem a za tímto účelem obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 4. Účastníci soutěže účastí v soutěži souhlasí s tím, že soutěžní Příspěvky může pořadatel použít neomezeně ke svým marketingovým účelům.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nekomunikace Výherce po dobu 8 dní od ohlášení výhry oslovit náhradního Výherce dle odstav. III a IV pravidel soutěže.
 7. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby uvedené v čl. I odst. 7 těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
 8. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům soutěže a zveřejněno na oficiální webové stránce Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.